Jakość kształcenia

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze prowadzi badania monitorujące jakość kształcenia. W każdym semestrze KPSW prowadzi wśród studentów badania ankietowe, które są elementem składowym oceny nauczyciela akademickiego a także pozwalają ocenić poszczególne zajęcia.

Ważnym elementem badania i doskonalenia  jakości kształcenia są badania losów zawodowych absolwentów.  Monitoring losów zawodowych absolwentów pozwala doskonalić bieżącą ofertę dydaktyczną i dostosować ofertę do wymagań rynku pracy oraz trafniej prognozować zmiany kierunków kształcenia. W ubiegłych latach KPSW przeprowadziła badania losów zawodowych absolwentów Uczelni. Poniżej przedstawiono skrót raportów z przeprowadzonych badań. Ustawa  Prawo o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnię obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów w szczególności po 3 i 5 latach od zakończenia studiów.
 

·         Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia

·         Proces Boloński

·         Dokumenty normujące jakość kształcenia

·         Badania jakości kształcenia

·         Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

·         Kontakt

 

Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia

W uczelni powołano Uczelnianą Komisję Zapewniania Jakości Kształcenia, której zadaniem jest koordynacja i integracja wszelkich działań w celu wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze ze szczególnym uwzględnieniem procedur analizy i oceny jakości określonych w §14 tego systemu.

Skład Komisji:

1.      dr inż. Tadeusz Lewandowski – Prorektor KPSW, przewodniczący Komisji,

2.      prof. dr hab. inż. Franciszek Mroczko z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych,

3.      dr Elżbieta Zieja z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych,

4.      dr Beata Telążka z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych,

5.      Krzysztof Lewandowski – student WNHiS,

6.      dr Jolanta Bielawska z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego,

7.      dr Monika Sobolak z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego,

8.      dr Jacek Falkenberg z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego,

9.      Michał Próchnicki – student WP-T,

10.  przedstawiciel Działu Nauczania,

11.  pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia.

Proces Boloński

Proces Boloński – jest to program zapoczątkowany 19 czerwca 1999, kiedy to 29 ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe 29 krajów Europy podpisało dokument, który miał na celu przyspieszenie utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Główne postanowienia Procesu Bolońskiego mają sprzyjać ujednoliceniu systemów szkolnictwa wyższego. Należą do nich:

 • wprowadzenie systemu punktów kredytowych ECTS;
 • podział studiów na studia I i II stopnia;
 • kontrola jakości kształcenia oraz wewnętrzny uczelniany system zapewniania jakości;
 • promocja programów mobilności studentów i wykładowców; (program międzynarodowy – Erasmus i program krajowy – MOST)
 • promocja kształcenia przez całe życie.
   

Dokumenty wewnętrzne normujące jakość kształcenia

 • Uchwała nr 31/2007 Senatu KPSW z dnia 18-06-2007 w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Uchwała nr 20/2012 Senatu KPSW z dnia 25-06-2012 w sprawie przyjęcia Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Uchwała nr 3/2013 Senatu KPSW z dnia 25-02-2013 w sprawie przyjęcia zmodyfikowanego Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Uchwała nr 7/2013 Senatu KPSW z dnia 25-03-2013 w sprawie realizacji badań ankietowych w KPSW w Jeleniej Górze;
 • Uchwała nr 8/2013 Senatu KPSW z dnia 25-03-2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w KPSW;
 • Zarządzenie Nr 30/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15-04-2013 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych w KPSW;
 • Zarządzenie Nr 59/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19-06-2013 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad dyplomowania w KPSW;
 • Zarządzenie Nr 66/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12-07-2013 roku w sprawie: zasad i trybu zbierania opinii interesariuszy zewnętrznych przy doskonaleniu i tworzeniu programu kształcenia dla nowego kierunku studiów w KPSW;
 • Uchwała nr  20 /2013 Senatu KPSW z dnia 18-11-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie okresowej oceny nauczycieli akademickich w KPSW w Jeleniej Górze.

 

Badania jakości kształcenia

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) to opis wzajemnych powiązań między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe elementy systemu kwalifikacji. Umożliwia to większą przejrzystość, dostępność i jakość zdobywanych kwalifikacji oraz uelastycznia system studiów. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji - każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów. Każdemu krajowemu poziomowi przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Dzięki temu w całej Europie istnieje możliwość porównywania zdobytych kwalifikacji.
Szczegóły precyzuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Od października 2012 r. programy kształcenia są tworzone w oparciu o efekty kształcenia, które określone są w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw. Rozporządzenie wskazuje efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego dla 8 obszarów kształcenia.
 

Kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich KPSW tel. 345

 

Propozycje zmian w procedurach zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia może zgłosić każdy student, pracownik lub inne osoby związane z uczelnią.
Propozycja zmian powinna zawierać opis zmiany, przyczynę proponowanej zmiany, przewidywane konsekwencje wprowadzonej zmiany oraz dane kontaktowe zgłaszającego.