Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów

Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów

 

Funduszu Pomocy Materialnej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Zgodnie z artykułem 103 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późń zm.), Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów, który składa się z :

1) dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyłączeniem środków na stypendia ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4;

2) opłat za korzystanie z domu studenckiego;

3) opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej;

4) innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich.

Fundusz pomocy materialnej dla studentów przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w przypadku uczelni publicznej także na remonty i modernizację domów oraz stołówek studenckich, na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, a także na wynagrodzenia pracowników uczelni zatrudnionych w tych domach i stołówkach oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników.

Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej dla studentów pochodzące ze źródła, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przechodzą na rok następny do wykorzystania na cele określone w ust. 3, a środki pochodzące ze źródeł określonych w ust. 2 pkt 2–4, na cele określone w ust. 4 i 5.

 

 

Wysokość dotacji na rok 2014 przekazywana przez MNiSW uwzględnia między innymi ilość studentów w roku akademickim 2013/2014 i nie jest określona na dzień przygotowywania powyższej informacji o stanie Funduszu PM. Dotacja z MNiSW jest przydzielana w końcu I kwartału 2014r.

Kwota zamknięcia roku bilansowego 2013 w Funduszu PM jest przeznaczona na kolejne wypłaty stypendiów w I kwartale roku 2014.

 

Maksymalna wysokość stypendium socjalnego wynosi 833 zł

Minimalna wysokość stypendium socjalnego wynosi 535 zł.

Średnie stypendium socjalne po uwzględnieniu ilości pobierających wynosi 527 zł

Maksymalna wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 600 zł

Minimalna wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 300 zł

Średnie stypendium rektora po uwzględnieniu ilości pobierających wynosi 452 zł

Maksymalna wysokość stypendium specjalnego wynosi 480 zł

Minimalna wysokość stypendium specjalnego wynosi 320 zł.

Średnie stypendium specjalne po uwzględnieniu ilości pobierających wynosi 416 zł