Konkurs fotograficzny Niecodzienne sytuacje codzienne

Konkurs fotograficzny "Niecodzienne sytuacje codzienne"

Przeczytaj cztery proste zasady konkursu:
1.   Zrób spontaniczne zdjęcie codziennej sytuacji niecodziennej! (np. seniorzy bawiący się smartfonami na ławce w parku): coś co jest oczywiste, a z drugiej strony nas zaskakuje.
2.  Nie liczy się jakość zdjęcia! Oceniamy tylko i wyłącznie uchwycony moment, czyli niecodzienną sytuację codzienną!
3.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich oraz studentów!
4. Przed wysłaniem zdjęcia oraz formularza: przeczytaj dokładnie regulamin! 
 
Do wygrania (pula nagród wynosi około 1500 zł):
1. Aparat fotograficzny + statuetka
2. Ramka cyfrowa + dyplom
3. Kamera sportowa + dyplom 
 
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
2. Celem konkursu jest zarejestrowanie spontanicznej codziennej sytuacji niecodziennej.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich (średnie ogólnokształcące i techniczne) oraz studentów. W celu prawidłowej weryfikacji uczestników niezbędne będzie okazanie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
4. Zgłaszanie fotografii do konkursu odbywa się drogą elektroniczną na adres konkurskpsw@gmail.com Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB.
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno zdjęcie.
6. E-mail musi być nazwany: „Konkurs fotograficzny” oraz musi zawierać następujące informacje:
  • Dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres)
  • Pełna nazwa szkoły lub uczelni
  • Numer telefonu oraz adres e-mail
  • Tytuł fotografii
  • Plik JPG musi być nazwany imieniem i nazwiskiem uczestnika (np. Jan Kowalski)
  • Skan dwustronny legitymacji uczniowskiej lub studenckiej
7.   Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 07.05.2017 do godziny 23:59.
8.   Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
9.   Fotografie zgłaszane na konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
10. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
11.  Przesłane zdjęcie musi być autorstwa uczestnika.
12.  Zdjęcia o tematyce erotycznej, nawołujące do nienawiści lub inne, które Jury uzna za niestosowne zostaną odrzucone.
13.  Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: Zamieszczenie fotografii na Facebooku @Samorząd Studencki KPSW w Jeleniej Górze lub na stronie internetowej www.konkursfotokpsw.blogspot.com z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie ww. Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem 
14.  Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 13 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
15.  Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 
16.  Jury składa się z trzech osób powołanych przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego KPSW.
17.  Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę kreatywność fotografii. Jury nie bierze pod uwagę jakości zdjęć.
18.  Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
19.  Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
20.  Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
21.  O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
22.  Decyzje Jury zostaną ogłoszone na Facebooku Samorządu Studenckiego KPSW w Jeleniej Górze
23.  Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi w maju 2017 roku w auli Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
24.  Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
•   za zajęcie I miejsca – statuetka i aparat fotograficzny 
•   za zajęcie II miejsca – dyplom i ramka cyfrowa
•   za zajęcie III miejsca – dyplom i kamera sportowa.
Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.
25.  W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury.
26.  Regulamin Konkursu dostępny jest na Facebooku i w wydarzeniu Samorządu Studenckiego KPSW w Jeleniej Górze oraz na stronie internetowej: www.konkursfotokpsw.blogspot.com
27.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
28.   Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
29.  Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.