Oferta pracy w Zakładzie ETI KPSW

Oferta pracy w Zakładzie ETI KPSW

Rektor

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy

w wymiarze 0.62 etatu

w Zakładzie Edukacji Techniczno - Informatycznej

Wydziału Przyrodniczo – Technicznego

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne

SŁOWA KLUCZOWE:  chemia

Warunki konkursu:

1.      posiadanie co najmniej dyplomu magistra,

2.      zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat,

3.      5-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym,

4.      doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym.

Wymagane dokumenty:

1.      odpis dyplomu mgr.

2.      CV.

3.      spis publikacji z ostatnich 5 lat.

4.      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane w szkolnictwie wyższym i poza nim w wymienionej dziedzinie.

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo - Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWPT@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 13.10.2015 – 23.10.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia: do 23.10.2015 r.
 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.