Praca dla wykładowcy w Zakładzie Filologii

Praca dla wykładowcy w Zakładzie Filologii

 

 

REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy
w wymiarze pełnego etatu
w Zakładzie Filologii
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych


DYSCYPLINA NAUKOWA : filologia angielska
SŁOWA KLUCZOWE : językoznawstwo, gramatyka opisowa, gramatyka historyczna, gramatyka kontrastywna, dialekty i odmiany języka angielskiego, język biznesu

Warunki konkursu:
1. posiadanie stopnia naukowego doktora
2. zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat
3. praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym

Wymagane dokumenty:
1. kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
2. CV
3. spis publikacji z ostatnich 5. lat
4. inne dokumenty potwierdzające pracę zawodową w charakterze nauczyciela

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl
Termin składania ofert: 14 września 2018 r. do 21 września 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 września 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.