Seminarium – konferencja: Uwarunkowania społeczne poszukiwania i kształtowania tożsamości

Seminarium – konferencja: Uwarunkowania społeczne poszukiwania i kształtowania tożsamości

TOŻSAMOŚCI KULTUROWE, ETNICZNE, WSPÓLNOTOWE

Tożsamość jednostki budowana jest przez nią samą poprzez identyfikacje z wartościami, rolami społecznymi, znaczeniami, przekonaniami, symbolami, które odkrywamy w naszej kulturze czy wspólnocie. Tożsamość jest warunkiem i podstawą naszego rozumienia siebie w społeczeństwie, w jakim żyjemy, uznania samego siebie, podstawą wyboru wartości i przekonań, otwarcia na dostępne możliwości. Tożsamość budowana jest w sposób świadomy poprzez wolny wybór wartości przekonań, ale też nasze identyfikacje są wyuczone czy wręcz nieświadomie przyjmowane w procesie socjalizacji, enkulturacji, edukacji. 
Jakie są uwarunkowania tożsamości we współczesnym świecie? W jakim stopniu kultura, etniczność (narodowość), wspólnota są nam potrzebne? W jaki sposób pogodzić odniesienie do kultury, etniczności, wspólnoty i nasz indywidualizm, swobodę wyboru, prawo do wolności i własnego sposobu życia? 
W jaki sposób kultura, do której się odnosimy, wpływa na naszą tożsamość, w jaki sposób zachować w niej wolność, swobodę, niezależność? Współczesne analizy kultury uwzględniają fakt, że jest ona zawsze efektem dominacji, władzy, ideologii.
Problem ten będzie rozważany z punktu widzenia z punktu widzenia antropologii kultury oraz w kontekście współczesnej sytuacji Europy i Polski.
Tę współczesną sytuację określa z jednej strony globalizacja oraz globalna kultura medialna, również kultura popularna. Z drugiej strony ma miejsce wielokulturowość oraz wzrost znaczenia etniczności, osłabienie znaczenia kultur narodowych, dominacja wartości demokracji liberalnej. W Polsce kultura jest homogeniczna i w tym sensie narodowa.
Przedmiotem rozważania i dyskusji jest więc problem wspólnoty opartej na wielokulturowości, co jest przedmiotem dyskusji w Europie i problemem również w Polsce. Czy taka wspólnota jako odniesienie dla tożsamości jednostek jest obecnie jeszcze potrzebna i co możemy uznać jako wspólną płaszczyznę w tej sytuacji grup kulturowych i etnicznych? 

Gość seminarium-konferencji: 
Dr Grażyna Lubowicka – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła studia doktoranckie z filozofii we Francji, uczestnicząc w licznych seminariach z zakresu fenomenologii i hermeneutyki. Autorka książki Sumienie jako poświadczenie. Idea podmiotowości w filozofii Paula Ricoeura oraz licznych artykułów z zakresu filozofii współczesnej i aktualnych problemów z pogranicza filozofii, kultury i pedagogiki. 

Program:
Moderatorzy – dr Janusz Maj, Kornel Musiał 
Wystąpienia studentów:
14.30-14.40 – Małgorzata Biegus – Poszukiwanie tożsamości wśród współczesnej młodzieży
14.40-14.50 – Dominika Banasiak – Język jako forma komunikacji i kształtowania tożsamości w etyce zawodu nauczyciela
Wystąpienie wprowadzające w dyskusję:
14.50-15.20 – dr Grażyna Lubowicka (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego) – Tożsamości kulturowe, etniczne, wspólnotowe
Dyskusja – 15.20-16.00 

Tezy do dyskusji:
Jakie są uwarunkowania tożsamości we współczesnym świecie?
W jakim stopniu kultura, etniczność (narodowość), wspólnota wpływają na tożsamości jednostek?
Jak pogodzić wspólnotę polityczną z pluralizmem kultur, grup etnicznych, dominacją kultury popularnej? 
Czy i jaka wspólnota w tej sytuacji jest nam potrzebna?

Organizatorzy: 
dr Janusz Maj, Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe AGORA 
 
Wtorek (26.04.2016), godzina 14:30, sala nr 12 - WNHiS!
ZAPRASZAMY!!!