Studia podyplomowe to szansa na rozwój kariery!

Studia podyplomowe to szansa na rozwój kariery!

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty kierunków studiów podyplomowych. Wśród naszych propozycji znajdują się zarówno nowości, jak i propozycje sprawdzonych kierunków.

Budowanie marki i e-promocja

Studia może podjąć osoba z tytułem magistra lub licencjata. Mają na celu podniesienie kompetencji w zakresie budowania marki, promocji działalności z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych i marketingowych a także uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach specjalistów ds. komunikacji i promocji.
szczegóły >>>

Fizjoterapia i opieka w geriatrii

Studia o profilu praktycznym skierowane do absolwentów I lub II stopnia Fizjoterapii, którzy pracują w swoim zawodzie lub zamierzają podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu tych studiów.
Kierunek uprawnia do ubiegania się o pracę w takich instytucjach, jak: ośrodki i domy pomocy społecznej, hospicja, szpitale oraz w środowisku zamieszkania osób chorych i w podeszłym wieku.
szczegóły >>>

Język niemieckie w kontaktach biznesowych i turystycznych

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języka biznesu krajów niemieckiego obszaru językowego oraz w turystyce. Chętni na studiowanie kierunku muszą zadeklarować znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1.
szczegóły >>>

Kwalifikacje pedagogiczne Studia podyplomowe, które może podjąć osoba z tytułem magistra lub licencjata na kierunku (specjalności) zgodnym z przedmiotem nauczanym w szkole, lub w placówce wychowania pozaszkolnego, jak również kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla niego w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści przedmiotu (np. zawodowego) w szkole.
Studia podyplomowe uprawniają do zajmowania stanowiska nauczyciela.
szczegóły >>>
Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia), z przygotowaniem pedagogicznym. Aby studiować ten kierunek ważne jest posiadanie określonych predyspozycji i uzdolnienia muzyczno-rytmicznego. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z muzyki i rytmiki w przedszkolu.
szczegóły >>>
Odnowa biologiczna Studia kierowane do absolwentów studiów I lub II stopnia kierunków medycznych oraz wychowania fizycznego, sportu, kosmetologii, turystyki i rekreacji.
Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia pracy w klubie sportowym lub ośrodku spa, jako specjalista z zakresu odnowy biologicznej.
szczegóły >>>
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Studia dla nauczycieli i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Ukończenie uprawnia do podjęcia pracy jako opiekun w żłobkach, nauczyciel w przedszkolu oraz klasach I-III szkół podstawowych.
szczegóły >>>
Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kierunek przeznaczony dla osób z kierunkowym wykształceniem wyższym (I lub II stopnia)i przygotowaniem pedagogicznym, wychowawców i pedagogów szkolnych, chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom przejawiającym specjalne potrzeby edukacyjne.
Studia uprawniają nauczycieli do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
szczegóły >>>
Socjoterapia z terapią pedagogiczną Studia te skierowane są do czynnych nauczycieli, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalność oraz do absolwentów studiów wyższych posiadających kwalifikacje pedagogiczne.
Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży posiadających deficyty parcjalne i zaburzone zachowanie.
szczegóły >>>
Terapia pedagogiczna z arteterapią Kierunek studiów podyplomowych skierowanych do osób posiadających wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych. Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia pracy m. in. w świetlicy terapeutycznej, ośrodku terapeutycznym, ośrodku szkolno-wychowawczym
a także w pogotowiu opiekuńczym i poradni pedagogiczno-psychologicznej.
szczegóły >>>

Informację o kierunkach studiów podyplomowych, można również uzyskać bezpośrednio w dziekanatach:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

ul. Lwówecka 18, Budynek 11
58 - 503 Jelenia Góra

tel. / fax.  (75) 645 33 03
tel. (75) 645 33 04 
tel. (75) 645 33 08

DziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Dziekanat czynny: poniedziałek - piątek - 09:00-14:00

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

ul. Lwówecka 18, Budynek 3
58 - 503 Jelenia Góra

tel. 075 645 33 32
tel. 075 645 33 30

dziekanatwpt@kpswjg.pl

Dziekanat czynny: poniedziałek - piątek: 08.30-14.00

Zapraszamy!

instagram
instagram
instagram