Zasady odbywania zajęć

1. Wszyscy studenci KPSW zobowiązani są do zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego zgodnie z obowiązującym programem studiów.

2. Na zajęcia sportowe studenci powinni zapisywać się w systemie internetowym w terminie podanym przez Kierownika Międzywydziałowego Studium WF z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem:

a) na stronie internetowej KPSW (zakładka "Zajęcia z W-Fu"),
b) tablicach informacyjnych w poszczególnych wydziałach.

Nie dotyczy to uczestnictwa w zajęciach sportowych bez wpisu do indeksu, tj. osób uczestniczących w zajęciach sekcji sportowych AZS - na te zajęcia nie obowiązują zapisy tylko kwalifikacja trenera sekcji sportowej.
 

3. Wszystkie zajęcia zostały podzielone i pogrupowane na kilka podstawowych rodzajów:

a) zajęcia podstawowe - są to zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku),
b) zajęcia weekendowe - są to zajęcia, które odbywają się w piątki i/lub soboty i/lub niedziele (nie mniej niż dwa wyjazdy). Ich specyfika polega na tym, że nauczyciele prowadzący organizują zajęcia wyjazdowe, w trakcie których realizują zamierzenia programowe,
c) zajęcia w formie obozów letnich lub zimowych.

 

UWAGA!

Niektóre kursy prowadzone przez Międzywydziałowe Studium WF wymagają częściowej opłaty studenta.


4. Obowiązkiem studenta jest wpisanie się na zajęcia z WF najpóźniej do ostatniego dnia zapisów. Studenci, którzy z przyczyn losowych nie wpisali się na zajęcia w wyznaczonym terminie, mają obowiązek poinformowania o tym fakcie Kierownika Międzywydziałowego Studium WF, nie później niż na dwa tygodnie po rozpoczęciu zajęć.

Niewpisanie się w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z odbywania zajęć w danym semestrze, co skutkuje niesklasyfikowaniem oraz koniecznością poniesienia opłaty za kurs powtórkowy.


5. Wpisanie się na zajęcia i nieuczestniczenie w nich jest równoznaczne z rezygnacją z odbywania zajęć w danym semestrze, co skutkuje niesklasyfikowaniem oraz koniecznością poniesienia opłaty za kurs powtórkowy. Wypisanie się z kursu po terminie zapisów (zamknięciu internetowego systemu zapisów) wymaga zgody Kierownika Międzywydziałowego Studium WF.


6. Do momentu zamknięcia internetowego systemu zapisów można rezygnować z danych zajęć i wpisywać się na inne (pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca).


7. Osoby niepełnosprawne oraz cierpiące na różne przewlekle stany chorobowe uniemożliwiające uczestniczenie w proponowanych formach zajęć mają obowiązek zapisania się przez internet na rehabilitację (z wyjątkiem studentów kierunku: WF i fizjoterapia). Zajęcia te odbywają się w Uzdrowisku Cieplice, które oferuje szereg zabiegów, m. in. masaż, kinezyterapia, hydroterapia i inne. Proponowane przez Uzdrowisko usługi rehabilitacyjne wpływają na poprawę stanu zdrowia studentów niepełnosprawnych, jak również stanowią dla nich alternatywą formę odrobienia zajęć z wychowania fizycznego.


Aby skorzystać z takiej formy zaliczenia zajęć z WF należy (według kolejności):
-zapisać się przez internet i w ten sposób zgłosić swoją chęć wzięcia udziału w rehabilitacji

-zgłosić się do Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych KPSW – Pani Agnieszki Marek tel. (075) 64 53 378, e-mail: Agnieszka.Marek@kpswjg.pl i okazać orzeczenie o niepełnosprawności,
przedstawić pełną dokumentację oraz złożyć wniosek o rehabilitację

-skonsultować się z własnym lekarzem prowadzącym lub specjalistą, który zaleci odpowiedni rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych, a także poinformuje o ewentualnych przeciwwskazaniach

-po zakwalifikowaniu na tę formę zajęć zgłosić się do Uzdrowiska Cieplice, gdzie po konsultacji z lekarzem student otrzyma kartę zabiegową, student indywidualnie umawia się na zabiegi dostosowując ich termin do swojego planu zajęć, student powinien zrealizować 10 sesji zabiegowych w semestrze zimowym oraz 10 sesji zabiegowych w semestrze letnim

-w sesji egzaminacyjnej z kartą zabiegową zgłosić się do Pani Małgorzaty Rybarczyk-Rokity, tel. (075) 64 53 373, e-mail: Małgorzata.Rybarczyk-Rokita@kpswjg.pl po wpis do indeksu

Wszelkie problemy należy na bieżąco zgłaszać Pełnomocnikowi Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.

8.    Internetowy system zapisów jest uruchamiany co semestr, w związku z tym studenci muszą pamiętać, by zapisać się zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim.


9. Niedostarczenie wymaganych zaświadczeń, decyzji itp. i nieudokumentowanie nieobecności na zajęciach oznacza rezygnację z odbywania zajęć w danym semestrze, co skutkuje niesklasyfikowaniem oraz koniecznością poniesienia opłaty za kurs powtórkowy.


10. Prowadzący podczas pierwszych zajęć w semestrze określa i podaje do wiadomości szczegółowe warunki zaliczenia zajęć.

Nauczyciel jest zobowiązany określić:
- kryteria wystawiania ocen
- dopuszczalną liczbę nieobecności usprawiedliwionych i  nieusprawiedliwionych
- sposób i termin usprawiedliwienia nieobecności
- ilość, termin i sposób odrobienia zajęć


11.  Zaliczenie z wychowania fizycznego bez konieczności uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Międzywydziałowe Studium WF mogą otrzymać następujące osoby:

- członkowie Reprezentacji Narodowej (po dostarczeniu w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia internetowego systemu zapisów zaświadczenia od trenera),

- czynni zawodnicy ekstraklasy, I i II ligi państwowej (po dostarczeniu w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia internetowego systemu zapisów zaświadczenia od trenera),

- odbywający zajęcia z WF w SWF innych uczelni (po dostarczeniu w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia internetowego systemu zapisów zaświadczenia od nauczyciela prowadzącego o wpisaniu na listę uczestników danych zajęć, a na koniec semestru, tj. w trakcie sesji zaliczeniowej - zaświadczenia o wystawionej przez nauczyciela ocenie),

- członkowie AZS-u uczestniczący systematycznie w zajęciach sekcji sportowych AZS (po dostarczeniu w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia internetowego systemu zapisów zaświadczenia od trenera o zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach sekcji, a na koniec  semestru, tj. w trakcie sesji zaliczeniowej - zaświadczenia o wystawionej przez trenera ocenie),

- czynni zawodnicy innych klubów sportowych systematycznie uczęszczający na treningi (po dostarczeniu w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia internetowego systemu zapisów zaświadczenia od trenera poświadczonego przez Prezesa Klubu).

Wpisu zaliczenia w wyżej wymienionych przypadkach dokonuje Kierownik Międzywydziałowego Studium WF po rozpatrzeniu indywidualnie każdego przypadku. Osoby te nie zapisują się w systemie internetowym, lecz zobowiązane są do zadeklarowania zaliczenia zajęć z WF na podstawie jednej z wyżej wymienionych form i zgłoszenia tego faktu Kierownikowi Międzywydziałowego Studium WF w trakcie trwania zapisów, a następnie dostarczenia odpowiednich zaświadczeń).


12.  Osoby powracające z urlopów, realizujące kurs powtórkowy lub wyrównujące różnice programowe mają obowiązek zgłosić się do Kierownika Międzywydziałowego Studium WF w pierwszym tygodniu trwania zapisów.


13.  Studenci, którzy wcześniej zrealizowali zajęcia z WF na innym kierunku w KPSW oraz studenci, którzy powtarzają rok, lecz zajęcia z WF zaliczyli, a w bieżącym semestrze chcą w związku z tym mieć przepisaną ocenę, powinni zgłosić ten fakt w pierwszym tygodniu trwania zapisów Kierownikowi Międzywydziałowego Studium WF, który indywidualnie rozpatruje każdy przypadek.


14.  W celu dokonania zapisów na zajęcia z Wychowania Fizycznego w systemie internetowym można skorzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece KPSW. Sekretariat Międzywydziałowego Studium WF nie prowadzi zapisów! Można tu jedynie zgłosić ewentualne problemy dotyczące zapisów.


15. Zmiana grupy zajęciowej w trakcie semestru wymaga zgody Kierownika Międzywydziałowego Studium WF.


16.  Skargi i wnioski dotyczące zajęć z WF oraz funkcjonowania Studium przyjmuje Kierownik Międzywydziałowego Studium WF Małgorzata Rybarczyk-Rokita.